image003

Статут
Західно-Української регіональної спілки
горизонтальної спелеології

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Західноукраїнська регіональна спілка горизонтальної спелеології (надалі ЗУР СГС, або Спілка) є регіональною громадою, неприбутковою організацією, що створена на основі спільності членів Спілки – прихильників спелеології для реалізації своєї мети і завдань, передбачених цим статутом.
1.2. ЗУР СГС поширює свою діяльність на територію Чернівецької, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької, Волинської, Вінницької, Одеської, Київської областей, де існують горизонтальні та інші підземні порожнини (печери) природного чи штучного походження.
1.3. ЗУР СГС діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності, законності та інформаційної відкритості (гласності), є неприбутковою і не політичною організацією.
1.4. ЗУР СГС набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку, логотипи, прапор, значки, друкований орган, які затверджуються правлінням Спілки. Символіка ЗУР СГС реєструється в установленому законом порядку.
1.5. Місце знаходження керівного органу – м. Чернівці, вул.. Шевченка, 71 а.

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА ЗУР СГС
2.1. Основною метою діяльності ЗУР ГС є захист прав та інтересів своїх членів, сприяння розвитку спелеології в Україні, як науки, туризму, природоохоронної справи та практичного використання спелеоресурсів.
2.2. Головним завданням ЗУР СГС є:
2.2.1. сприяння членам ЗУР СГС у пріоритетному дослідженні горизонтальних порожнин природного та штучного походження;
2.2.2. сприяння членам ЗУР СГС у розвитку спелеології і Засад оптимізації спелеовикористання;
2.2.3. участь в організації і сприяння проведенню наукових карстового-спелеологічних та супутніх досліджень, що відповідають напрямкам діяльності ЗУР СГС;
2.2.4. пошук, дослідження, підготовка пропозицій по охороні та оптимальному використанню цінних спелеокарстових об’єктів, участь у розробці лімітів використання спелеоресурсів;
2.2.5. сприяння розробці і реалізації пропозицій щодо вдосконалення правової базі охорони і використання спелеокарстових об’єктів;
2.2.6. сприяння організації і виконанню державних програм по розвитку і вдосконаленню природно-заповідного фонду;
2.2.7. участь у розробці і виконання регіональних проектів оптимізації природокористування в рамках поширення інформації щодо спелеокарстових явищ і об’єктів;
2.2.8. участь у проведенні громадської екологічної експертизи проектів і заходів в регіонах поширення спелеокарстових явищ і об’єктів;
2.2.9. розробка і подання пропозицій органам державної влади шодо здійснення членами Спілки кураторства над спелеокарстовими об’єктами і регіонами їх поширення в межах наданих у встановленому порядку повноважень;
2.2.10. сприяння організації навчально-методичної роботи, підготовці, підвищенню кваліфікації членів Спілки;
2.2.11. проведення агітації та пропаганди спелеології;
2.2.12. участь в організації і проведенні масових спелеоспортивних та культмасових заходів;
2.2.13. участь в організації та проведенні розвідувальних, спортивних, екологічних спелеоекспедицій та подорожей.
2.2.14. сприяння в організації і проведенні навчально-ознайомлювальних та освітньо-виховних відвідувань спелеокарстових об’єктів;
2.2.15. сприяння розвитку і вдосконаленню програм профілактики контролю та безпеки в підземних порожнинах;
2.2.16. надання консультативної та іншої допомоги з питань, що стосуються спелеоохорони і спелеовикористання;
2.2.17. здійснення міжнародних зв’язків у формах та методами , що не заборонені чинним законодавством;
2.2.18. здійснення заходів по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм і проектів;
2.2.19. сприяння зміцненню колективних членів ЗУР СГС і згуртуванню спелеологічної спільноти.
2.3. ЗУР СГС має право:
2.3.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;
2.3.2. одержувати у встановленому порядку від органів державної влади і управленні та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх мети та завдань;
2.3.3. на правовий захист своїх законних інтересів та законних інтересів членів ЗУР СГС у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;
2.3.4. подавати у встановленому порядку матеріали на присвоєння почесних та кваліфікаційних спортивних звань;
2.3.5. налагоджувати співробітництво з українськими та іноземними державними та громадськими організаціями, фондами, науковими установами, підприємствами та іншими суб’єктами громадської діяльності, органами державної влади та місцевого самоврядування;
2.3.6. користуватись іншими правами і нести обов’язки , які передбачені законодавством України.
2.4. ЗУР СГС може вступати до інших не урядових, у т.ч. міжнародних організацій, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

ІІІ. ЧЛЕНСТВО В ЗУР СГС
3.1. ЗУР ГС будується на засадах колективного членства.
3.2. Колективними членами можуть бути громадські організації (клуби, секції та інші), що визнають принципи, завдання та Статут ЗУР СГС і мають статус юридичних осіб.
3.3. Вступ нових колективів членів ЗУР СГС відбувається шляхом подання заяви до Правління ЗУР СГС на підставі протоколу рішення керівного статутного органу цього колективного члену про вступ до ЗУР СГС. Прийом членів до Спілки здійснюється найближчими Зборами ЗУР СГС.
3.4. Колективні члени реалізують свої права обов’язки у ЗУР СГС через своїх представників, кількість яких регулюється за рішенням Правління ЗУР СГС.
3.5. Новоприйнятий колективний член ЗУР СГС має право висувати своїх представників до Правління ЗУР СГС лише після завершення одного року з моменту прийняття до ЗУР СГС.
3.6. Членство в ЗУР СГС може бути припинено рішенням Зборів ЗУР СГС за:
3.6.1. власним бажанням при наявності письмової заяви та відповідного рішення керівного статутного органу громадської організації;
3.6.2. дії, не сумісні із Статутом;
3.6.3. невиконання рішень керівних органів ЗУР СГС.
3.7. В ЗУР СГС може бути почесне індивідуальне членство. Діяльність почесних членів регулюється Положенням, затвердженим Правлінням ЗУР СГС.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЗУР СГС
4.1. Права та обов’язки членів ЗУР СГС реалізуються в порядку , встановленому цим Статутом.
4.2. Кожен член ЗУР СГС має право:
4.2.1. безпосередньо брати участь у діяльності ЗУР СГС;
4.2.2. вільно викладати свої думки, погляди і обговорювати будь-які питання діяльності ЗУР СГС;
4.2.3. висувати своїх представників до Правління Спілки , а також кандидатури, на будь-яку виборну посаду в Спілку;
4.2.4. отримувати інформацію з питань діяльності ЗУР СГС;
4.2.5. критикувати будь-який орган ЗУР СГС, будь-якого члена ЗУР СГС з посиланням на конкретні документи або дії тільки при обговоренні на засіданнях органів ЗУР СГС;
4.2.6. подавати пропозиції, заяви до будь-якого органу ЗУР СГС. Усі органи і керівні особи ЗУР СГС та її організації зобов’язані розглянути пропозиції, заяви членів ЗУР СГС не пізніше ніж у місячний строк після їх отримання або на своєму найближчому засіданні і дати на них мотивовану відповідь на прохання заявника – письмово);
4.2.7.брати участь в усіх обговореннях органами ЗУР СГС своєї діяльності або пропозицій, заяв, апеляцій;
4.2.8. на підтримку з боку ЗУР СГС, захист нею своєї честі та гідності;
4.2.9. вільно виходити з ЗУР СГС, за власною письмовою заявою.
4.3. Кожний член ЗУР СГС зобов’язаний:
4.3.1. дотримуватись у свій діяльності Статуту ЗУР СГС та Кодексу Честі члена ЗУР СГС;
4.3.2. дбати про зміцнення авторитету ЗУР СГС, дотримуватись дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики;
4.3.3. виконувати рішення органів ЗУР СГС, прийняті в межах їхньої компетенції;
4.3.4. сплачувати членські внески у встановленому порядку;
4.3.5. бережно ставитись до природного середовища і виконувати всі спелеоохороні вимоги;
4.3.6. під час участі в спортивно-туристичних заходах дотримуватись етичних норм та правил змагань, вимог особистої та групової техніки безпеки.

V. СТРУКТУРА ТА СТАТУТНІ ОГРАНИ ЗУР СГС
5.1. ЗУР СГС самостійно визначає свою організаційну структуру, форму та методи діяльності, керуючись цим Статутом, відповідно до чинного законодавства .
5.2. Статутними органами ЗУР СГС є Збори ЗУР СГС, Ревізійна комісія, видові комісії з напрямків діяльності ЗУР СГС.

VІ. КЕРІВНІ ОРГАНИ ЗУР СГС
6.1. вищим керівним органом ЗУР СГС є Збори ЗУР СГС. Постійно діючим керівним органом є Правління ЗУР СГС. Вищою посадовою особою є Президент ЗУР СГС. Контрольним органом є Ревізійна комісія.
6.2. Збори ЗУР СГС є вищим керівним органом. Вони скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Позачергові збори можуть бути скликані за ініціативою Правління , на письмову вимогу Президента, одної третьої колективних членів. У цих випадках Правління зобов’язане прийняти рішення не пізніше, ніж через місяць після отримання відповідних документів.
6.3. Збори ЗУР СГС:
6.3.1. приймають Статут, вносять зміни та доповнення до нього;
6.3.2. обирають Президента, Віце-Президента, Ревізійну комісію, затверджують членів Правління – представників від членів Спілки, строком на два роки;
6.3.3. обговорюють звіт Правління, дають оцінку роботі правління та Президента;
6.3.4. заслуховують звіт Ревізійної комісії та їх подання, дають оцінку її роботи;
6.3.5. реалізують право власності на майно та кошти ЗУР СГС, затверджують її бюджет, делегують Правлінню окремі функції по господарському управлінню коштами та майном;
6.3.6. відміняють рішення Правління та Президента ЗУР СГС;
6.3.7. приймають нових членів ЗУР СГС та виключають членів спілки з рядів ЗУР СГС;
6.3.8. затверджують Кодекс Честі члена ЗУР СГС;
6.3.9. затверджують зразки символіки, прапора, печатки, штампів, бланків та інші реквізити;
6.3.10. приймають рішення про припинення діяльності ЗУР СГС ( не менш, ніж двома третинами голосів присутніх членів ЗУР СГС).
6.4. Усы посодові особи ЗУР СГС обираються (затверджуються) на термін два роки. Строк повноважень осіб, обраних (затверджених) зборами, закінчується з моменту обрання (затвердження) нових осіб.
6.5. Збори вважаються правомочними, якщо на них представлені представники не менше половини членів ЗУР СГС.
6.6. Усі рішення приймаються більшістю голосів від числа присутніх учасників Зборів.
6.7. Рішення про виключення членів з ЗУР СГС , про внесення змін та доповнень до Статуту ЗУР СГС, про припинення діяльності ЗУР СГС приймаються більшістю, не меншою ніж дві третини від кількості представників членів ЗУР СГС, зареєстрованих на Зборах.
6.8. Правління є постійно діючим органом ЗУР СГС.
6.9. До складу Правління входять Президент ЗУР СГС, Віце-Президенти та члени Правління (представники колективних членів в кількості не більше п’ятьох чоловік від кожного. Президент та Віце-Президенти ЗУР СГС входять до числа представників колективних членів в межах їх квоти.
6.10. Кандидати на посади членів Правління делегуються статутними керівними органами кожного колективного члена, з наступним затвердженням зборами Спілки. Статутні керівні органи колективного члена спілки можуть будь-коли відкликати свого представника – члена Правління і делегувати іншого, із затвердженням його кандидатури на наступних Зборах. Кількість представників в Правління ЗУР СГС від колективних членів Правління ЗУР СГС визначає зборами Спілки.
6.11. Правління ЗУР СГС:
6.11.1. скликає Збори;
6.11.2. здійснює керівництво ЗУР СГС в період між Зборами, несе відповідальність за її діяльність;
6.11.3. може відміняти рішення Президента ЗУР СГС більшістю голосів;
6.11.4. виносити пропозицію на Збори про переобрання Президента ЗУР СГС;
6.11.5. у разі відставки Президента призначає виконуючого обов’язки Президента на термін до наступних Зборів;
6.11.6. затверджує календарний план роботи ЗУР СГС;
6.11.7. утворює видові комісії за фахом з напрямків діяльності ЗУР СГС, постійні або тимчасові робочі та консультативно-дорадчі органи, визначає їхню компетенцію та структуру, призначає за звільняє їхніх керівників, затверджує положення про них, спрямовує їх роботу;
6.11.8. в межах, визначених Зборами, розпоряджається коштами та майном ЗУР СГС, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає їх право підпису фінансових документів;
6.11.9. більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів від загальної кількості членів Правління, виносить на обговорення Зборів питання про виключення членів спілки з рядів ЗУР СГС за дії, не сумісні з її Статутом;
6.11.10 звітує перед членами ЗУР СГС за свою діяльність;
6.11.11. затверджує проекти договорів та угод з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами організаціями;
6.11.12. у виняткових випадках для оперативного приведення Статуту ЗУР СГС у відповідність з чинним законодавством вносить до нього необхідні зміни й доповнення з подальшим затвердженням на найближчих Зборах ЗУР СГС;
6.11.13. затверджує положення про сплату членських внесків, інструкції на інші документи нормативного характеру;
6.11.14. організує підготовку та проведення масових спортивних , екологічних, навчально-тренувальних та інших заходів;
6.11.15. організує добір, підготовку і перепідготовку кадрів ЗУР СГС;
6.11.16. вирішує інші питання діяльності ЗУР СГС відповідно до статутних завдань.
6.12. Засідання Правління скликається Президентом ЗУР СГС не рідше, ніж раз в 6 місяців. Позачергові засідання Правління можуть бути скликані за ініціативою (вимогою) однієї третини членів Правління.
6.13. У засіданнях Правління, з правом дорадчого голосу, можуть брати участь члени Ревізійної та видових комісій.
6.14. Рішення Правління, прийняте на його засіданні, є правомочним. Якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів Правління ЗУР СГС.
6.15. У період між Зборами , засіданнями Правління, діяльністю Спілки керує її Президент.
6.16. Президент ЗУР СГС обирається голосування на Зборах ЗУР СГС.
6.17. Президент ЗУР СГС:
6.17.1. здійснює поточне керівництво діяльністю ЗУР СГС, без письмового доручення представляє її у всіх стосунках з іншими громадськими організаціями та органами державної влади, зовнішніх стосунках;
6.17.2. робить заяви від імені ЗУР СГС;
6.17.3. має право першого підпису фінансових та інших документів ЗУР СГС;
6.17.4. ініціює скликання позачергових Зборів, скликає засідання Правління, організує підготовку його засідань, головує на них;
6.17.5. здійснює загальне керівництво роботою видових комісій, інших виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів ЗУР СГС.
6.18. У разі відсутності президента ЗУР СГС з поважних причин його функції на термін його відсутності, за рішенням правління ЗУР СГС, виконує один в Віце-Президентів.
6.19. Видові комісії з напрямків діяльності ЗУР СГС, постійні або тимчасові робочі та консультативно-дорадчі органи є виконавчими органами ЗУР СГС. Вони створюються ля реалізації статутних завдань ЗУР СГС відповідно до їх напрямків діяльності та специфіки.
6.20. Контрольним органом ЗУР СГС є Ревізійна комісія.
6.21. Ревізійна комісія:
6.21.1. здійснює контроль за дотриманням цього Статуту, чинного законодавства в діяльності ЗУР СГС;
6.21.2. розглядає пропозиції, скарги та заяви про порушення членами ЗУР СГС, керівними органами норм Статут ЗУР СГС та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним органам ЗУР СГС;
6.21.3. призупиняє дії тих рішень керівних органів (окрім Зборів) та керівних осіб ЗУР СГС, які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням, з винесенням цих питань на Збори ЗУР СГС;
6.21.4. розглядає внутрішні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо них;
6.21.5. здійснює періодичні ревізії матеріально-фінансової діяльності ЗУР СГС;
6.21.6. звітує перед Зборами ЗУР СГС про результати своєї діяльності.
6.22. Ревізійна комісія обирається Зборами у кількості представників від колективного члену, встановленої Зборами, складається з Голови комісії, заступника, членів комісії.
6.23. Голова Ревізійної комісії, його заступник обираються за рішенням її членів.

VII. КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ЗУР СГС
7.1. ЗУР СГС може набувати право власності на майно та кошти , а також відкривати рахунки в банківських установах.
7.2. Джерелами коштів і майна ЗУР СГС є:
7.2.1. цільові чи членські внески ЗУР СГС;
7.2.2. добровільні пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій з України та інших країни;
7.2.3. кошти та майно, передані членами ЗУР ГС у встановленому порядку;
7.2.4. добровільні внески юридичних осіб, гранти;
7.2.5. кошти виділені з державного чи місцевого бюджетів для виконання державних, регіональних, місцевих програм розвитку спелеології, спелеотуризму та природоохоронно-екологічних програм;
7.2.6. надходження від підприємств, установ, організацій, видавництв, заснованих ЗУР СГС;
7.2.7. інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України і не ведуть до втрати ознак неприбутковості.
7.3. У власності ЗУР СГС можуть бути будівлі, приміщення, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статусної діяльності ЗУР СГС, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.
7.4. ЗУР СГС самостійно і незалежно здійснює право володіння, користування та розпорядження належним їй майном через Правління ЗУР СГС.
7.5. Збори та Правлінні ЗУР СГС можуть закріплювати певне належне їй майно за колективними членами і делегувати керівним органам останніх повноваження по розпорядженню ним.
7.6. ЗУР СГС і цілому, та її колективні члени, як окремі юридичні особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність лише в межах своїх повноважень і не несуть відповідальності за зобов’язання будь-яких інших юридичних осіб.
7.7. ЗУР СГС формує та виконує власний бюджет, веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачені законодавством.
7.8. Кошти отримані від членських внесків та інших надходжень, розподіляються відповідно до Положення про членські внески чи рішення Правління ЗУР СГС.

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ЗУР СГС
8.1. Пропозиції щодо змін та доповнень до статут ЗУР СГС виносяться на затвердження Зборів ЗУР СГС Правлінням ЗУР СГС.
8.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту ЗУР СГС виносяться на розгляд чергового чи позачергового засідання Правління будь-яким колективним членом ЗУР СГС. Для оперативного приведення Статуту ЗУР СГС у відповідність з чинним законодавством у виняткових випадках необхідні зміни й доповнення до Статут ЗУР СГС вносить Правління ЗУР ГС з подальшим затвердженням на найближчих Зборах ЗУР СГС.
8.3. Рішення щодо змін та доповнень до Статуту ЗУР СГС вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж дві третини від кількості представників членів, зареєстрованих на Зборах ЗУР СГС.
8.4. Зміни, які відбулись у Статуті, підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому законодавством порядку.

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗУР СГС
9.1. Діяльність ЗУР СГС може бути припинена шліхом її ліквідації або реорганізації за рішенням Зборів в порядку визначеному цим Статутом. Ліквідація ЗУР СГС може бути здійснена також за рішенням суду у порядку , встановленому чинним законодавством України.
9.2. Всі питання про використання майна та коштів, набутих ЗУР ГС, вирішуються Зборами та обраною ним Ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та цього Статут. При самоліквідації ЗУР ГС її кошти та майно направляються на благодійні цілі.
9.3. Рішення про реорганізацію ЗУР СГС та усі майнові, фінансові і інші питання приймаються Зборами ЗУР СГС у порядку, визначеному цим Статутом. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин представників членів, зареєстрованих на Зборах.